Algemene Voorwaarden Wijncompleet.nl.

Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Wijncompleet.nl. (hierna te noemen Wijncompleet) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Wijncompleet zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort Wijncompleet het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.
 3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Wijncompleet kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken zoals bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Wijncompleet is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen.
 7. Wijncompleet is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wijncompleet dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
 8. Wijncompleet levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
 9. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de website wijncompleet.nl en een betaling is gedaan.
 10. De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Wijncompleet te vorderen.

Prijzen en betalingen

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL of Paypal.


Levering

 1. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland of op een voorafgaand verzoek naar andere Europese landen .
 2. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveradres en voor rekening van koper.
 3. De webshop van Wijncompleet geeft een indicatie van de levertijd. Wijncompleet zal proberen te leveren binnen drie werkdagen, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Wijncompleet niet van rechtswege in verzuim.
 4. Wijncompleet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de koper niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wijncompleet is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Wijncompleet goede grond heeft te vrezen dij hij in die verplichtingen zal tekortschieten.
  2. er sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper is staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en die beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.
 2. Wijncompleet is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wijncompleet kan worden gevergd.
 3. Indien Wijncompleet overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien Wijncompleet overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Wijncompleet op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Wijncompleet te vergoeden.

Overmacht

 1. Wijncompleet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wijncompleet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijncompleet niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van Wijncompleet of diens leveranciers.
 3. Wijncompleet kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Wijncompleet zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Wijncompleet gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Reclame

 1. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
 2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Wijncompleet te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
 3. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Wijncompleet te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Wijncompleet vervalt.
 4. De koper dient Wijncompleet in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Wijncompleet te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Wijncompleet gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retouren

 1. Koper heeft het recht om met opgave van redenen en in overleg met Wijncompleet de goederen te retourneren binnen een periode van 8 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.
 2. Indien (een deel van) de bestelling wordt geretourneerd zal voorafgaand worden bepaald wie de kosten draagt voor de van terugzending.
 3. Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verzenddoos geretourneerd worden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid

 1. Indien Wijncompleet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Wijncompleet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Wijncompleet is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 3. Indien Wijncompleet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Wijncompleet beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Wijncompleet is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Wijncompleet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wijncompleet of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Wijncompleet en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van Wijncompleet een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Wijncompleet, tenzij de kantonrechter bevoegd is.